Algemene info

ALGEMENE INFORMATIE

Park

LTC Nuth

Bezoekadres: Voorsterstraat 2, 6361 EV Nuth 045 - 524 21 58

Postadres: Postbus 22116, 6360 AC Nuth

Website en e-mailadressen

www.ltcnuth.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrelatie

Rabobank, Nuth, rekeningnr.: IBAN NL16RABO 0148105866

Contributie(leeftijd op 31-12-2011)

-  Junior t/m 12 jaar (basisschool)                                        €           45,--

-  Junior t/m 17 jaar (middelbare school)                              €           60,--

-  Senior (vanaf 18 jaar)                                                        €         110,--

-  Gezinsabonnement *                                                         €         265,--

-  Competitieabonnement **                                                  €           30,--

 

* incl. in- en uitwonende studerende kinderen tot 23 jaar

** alleen tijdens de competitieperiode gebruik mogen maken van het park

Introductie

Vanzelfsprekend bieden wij uw introducés de gelegenheid kennis te maken met onze club en het spelen van een (of meerdere) wedstrijd(en). Bij onze ledenadministratie of via onze kantinebeheerder kunt u aangegeven wanneer u de club wenst te bezoeken. Zij kunnen zorgen voor een informatiepakket.

Mocht u willen tennissen, dan vragen wij hier een vergoeding van € 5,--/uur voor. Deze vergoeding dient door het lid die geïntroduceerd heeft, per contant te worden voldaan aan de kantinebeheerder.

Andere aanvragen (zoals bijvoorbeeld een “kennismakingspas”, een “vakantiepas” of een “bedrijfsactiviteit tennis”) kunnen ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.

Publicaties

Publicaties zullen plaatsvinden per huis-aan-huismailings, per e-mail (indien gewenst en een e-mailadres beschikbaar is) en soms ook in het lokale weekblad Nuth & Omstreken. Het streven is om alle informatie over aankomende activiteiten kenbaar te maken via onze website: www.ltcnuth.nl.

Openingstijden kantine en kleedaccommodatie

Ÿ     Basistijden maandag-vrijdag: van 18.30 - 00.30 uur

Ÿ      Basistijden zaterdag-zondag: afhankelijk van activiteiten (vraag kantinebeheerder)

Ÿ      Tijdens competitiedagen of op alle geagendeerde activiteiten of evenementen is de kantine minimaal 30 minuten voor aanvang geopend.

Ÿ      De kantine en de accommodatie kan na 21.00 uur door de beheerder worden gesloten indien er op dat tijdstip niet meer getennist wordt of kan worden.

Algemene regels park- en accommodatiegebruik

Ÿ     Het gebruik van de accommodatie is op eigen verantwoordelijkheid. Laat in de kleedkamers geen geld en zaken van waarde achter.

Ÿ     Ieder lid heeft de plicht ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan eigendommen van de club, van de leden en van eventuele bezoekers.

Ÿ     De bestuursleden, commissieleden en leden zien toe op de naleving van de bepalingen van het parkreglement. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Ÿ     Bent u de laatste die van de baan komt, dan dient u dit kenbaar te maken aan de kantinebeheerder opdat de verlichting gedoofd kan worden (in elk geval om 23.00 uur).

Het parkreglement

Ÿ     Het tennispark is (in de regel) geopend vanaf begin april tot 1 november. Dit hangt ook af van het weer en wordt derhalve bepaald door het bestuur.

Ÿ     In principe kan getennist worden van zonsopgang tot zonsondergang. Indien de kantine geopend is kan met verlichting worden getennist tot 23.00 uur.

Ÿ     Tijdens het tennisseizoen zijn de kantine en de kleedaccommodatie geopend op de vastgestelde en bovengenoemde tijden.

Baanreglement

Ÿ     De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen. Dit zijn schoenen met rubberzolen zonder hakken. Schoenen met geprofileerde zolen zijn niet toegestaan. Het dragen van sportkleding is verplicht.

Ÿ     Na elk baangebruik dienen de spelers de baan te vegen.

Ÿ     Bij reservering van de banen en verdeling van de partijen hebben degenen die nog niet gespeeld hebben op die dag, zonder meer voorrang op hen die reeds een of meerdere perioden gespeeld hebben. Dit geldt ook indien deze speelreeks onderbroken wordt door het verlaten van het park.

Ÿ     Er wordt uitsluitend bij kunstlicht gespeeld wanneer zich tenminste 2 spelers aanbieden. In dat geval wordt baan 1 verlicht. Bij aanbod van tenminste 6 spelers kunnen de banen 1 t/m 3 worden verlicht. Alle spelers dienen eraan mee te werken, dat een minimum aan verlichting wordt gebruikt. Dit kan inhouden dat ze van baan moeten wisselen c.q. anderen moeten verzoeken dit te doen. Spelers die een verlichte baan verlaten zonder dat zich nieuwe spelers melden, verzoeken het baanbeheer de verlichting te doven.

Ÿ     Niet leden (bijvoorbeeld in Nuth verblijvende toeristen) kunnen een baan (voor maximaal 1 uur) huren, bij gering aanbod van leden. De vergoeding hiervoor is vastgesteld op € 15,-- per uur. 

Ÿ     Het bestuur is bevoegd tegen eenieder die zich niet aan dit reglement houdt, zonder waarschuwing, gepaste sanctiemaatregelen te treffen.

Ÿ     In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur zonder mogelijkheid van beroep.

Speeltijdenplan

Ÿ     Het speeltijdenplan, bestaande uit een banenschema en een activiteitenkalender, regelt de verdeling van de baancapaciteit over de verschillende tennisactiviteiten zoals: competitiewedstrijden, tennislessen, jeugdactiviteiten

Ÿ     In elk geval wordt 1 baan gereserveerd voor lessen. In geval van jeugdactiviteiten tijdens de avonduren (tot 21.00 uur) zullen, indien noodzakelijk voor de activiteit, maximaal 4 banen bezet zijn. Raadpleeg de activiteitenkalender om te zien of een activiteit / toernooi plaatsvindt.

Ÿ     Junioren (in het basisonderwijs) hebben tot 19.00 uur dezelfde rechten en plichten als senioren. Na 19.00 uur mogen junioren niet meer inhangen (zij mogen wel op vrije banen spelen, echter wanneer zich spelers aandienen moeten zij de banen onmiddellijk speelklaar vrijgeven). Bij spelen in combinatie met senioren wordt de combinatie geacht geheel uit junioren te bestaan.

Ÿ     Alle junioren of jeugdleden hebben dezelfde rechten en plichten als senioren.

Officieel reglement m.b.t. het KNLTB-spelerspasje

Ÿ     Het spelerspasje moet op het tennispark worden ingehangen op het daarvoor bestemde speeltijdenbord, op het gewenste tennistijdstip (max. tot 30 min. voor aanvang van de gewenste speeltijd). Na het verstrijken van de gereserveerde periode mag worden doorgespeeld indien er zich geen nieuwe spelers aandienen; echter met inachtneming van de overige regelgeving.

Ÿ     Met dit pasje kan geen baan worden gereserveerd. Het dient alleen om zichtbaar te maken dat er een lid van LTC Nuth tennist / gaat tennissen.

Ÿ     Het pasje blijft eigendom van de KNLTB en dient ingeleverd te worden bij de ledenadministratie indien men het lidmaatschap beëindigt.

Ÿ     Het pasje is strikt persoonlijk en misbruik kan sancties ten gevolge hebben.

Ÿ     Het pasje dient tijdens competities om o.a. de speelsterkte te controleren van een speler en dient dus ook getoond te worden tezamen met het ploeg­uitwisselingsformulier.

Ÿ     Het pasje dient tijdens toernooien voor het spelen van de eerste wedstrijd ingeleverd te worden, opdat toernooileidingen de mogelijkheid hebben persoonsgegevens te controleren. Tevens is hierdoor het meespelen in 2 toernooien, waarvan de datums geheel of gedeeltelijk samenvallen, onmogelijk. Conclusie: het is te allen tijde verboden voor leden van verenigingen om zonder pasje aan toernooien en/of competitie deel te nemen.

Ÿ     Personen die tijdens het seizoen lid worden, krijgen van het bestuur of de ledenadministratie een tijdelijk pasje totdat het nieuwe pasje, dat is aangevraagd, is gearriveerd.

We hebben 7 gasten en geen leden online