Baanreglement

Baanreglement (2012)

Als mensen met elkaar gebruikmaken van een sportaccommodatie, ontkomt men er niet aan hiervoor speciale regels op te stellen. Ook wij kennen een baanreglement, waarvan wij de belangrijkste punten ter herinnering hier nog eens willen afdrukken.

Geen enkel baanreglement, hoe uitgebreid ook, kan "slimmeriken" ervan weerhouden de figuurlijke "mazen in het net" te vinden en daarvan misbruik te maken.

Alles staat of valt met de sportiviteit van de leden.

Wij willen met nadruk een beroep doen op die sportiviteit, opdat onverkwikkelijke ruzies over al of niet terechte baanreserveringen kunnen uitblijven.

Het bestuur

BAANREGLEMENT

1.    Tot de banen hebben uitsluitend toegang leden van de LTC Nuth, op wier naam een geldige knltb-pas is afgegeven. Introductie is separaat geregeld. Bij activiteiten mogen ook niet-leden gebruik maken van de banen voor de duur van de activiteit.

2.    Het gebruik van de banen is alleen toegestaan, nadat men op het speeltijdenbord zijn / haar geldige knltb-pas c.q. naam correct op die baan en tijd heeft gereserveerd, met inachtneming van de spelregels uit dit reglement.

3.    Bij reservering van de banen en verdeling van de partijen hebben diegenen die nog niet hebben gespeeld op die dag zonder meer voorrang op hen die reeds een of meer perioden hebben gespeeld. Dit geldt ook indien deze spelreeks onderbroken wordt door het verlaten van het park.

4.    Het reserveren van banen is gebaseerd op perioden van 30 minuten. De perioden vangen aan op elk vol en elk half uur.

5.    Het reserveren geschiedt door de knltb-pas in te schuiven op het speeltijdenbord. Hieruit blijkt dat men voor een enkelspel de baan gedurende 30 minuten reserveert en voor een dubbelspel gedurende één uur. Eén speler kan niet reserveren. Drie spelers reserveren een baan voor 30 minuten.

6.    Het is verboden een baan te reserveren binnen 15 minuten na afloop van een door dezelfde speler(s) eerder gereserveerde en gespeelde periode.

7.    Het eerstmaals reserveren van een baan is uitsluitend toegestaan ten hoogste één uur voor de aanvang van de gereserveerde tijd. Het is toegestaan na deze reservering het park te verlaten. In dat geval dient u 15 minuten voor aanvang van uw speeltijd weer aanwezig te zijn.

8.    Bij het reserveren van een baan dient u, indien op het moment van reserveren een baan niet wordt bespeeld, deze baan steeds het eerst te reserveren. Indien alle banen bezet zijn dient men die baan te reserveren waar de spelers het langst bezig zijn.

9.    Er wordt uitsluitend bij kunstlicht gespeeld wanneer zich tenminste 2 spelers aanbieden. In dat geval wordt baan 1 verlicht. Bij aanbod van tenminste 6 spelers kunnen de banen 1 t/m 3 worden verlicht. Alle spelers dienen eraan mee te werken, dat een minimum aan verlichting wordt gebruikt. Dit kan inhouden dat ze van baan moeten wisselen c.q. anderen moeten verzoeken dit te doen. Spelers die een verlichte baan verlaten zonder dat zich nieuwe spelers melden, verzoeken het baanbeheer de verlichting te doven.

10.  Junioren (in het basisonderwijs) hebben tot 19.00 uur dezelfde rechten en plichten als senioren. Na 19.00 uur mogen junioren niet meer inhangen (zij mogen wel op vrije banen spelen, echter wanneer zich spelers aandienen moeten zij de banen onmiddellijk speelklaar vrijgeven). Bij spelen in combinatie met senioren wordt de combinatie geacht geheel uit junioren te bestaan.

11.  Junioren (in het voortgezet onderwijs) mogen buiten de schoolvakanties (eventueel in combinatie met senioren) tot 21.00 uur inschrijven.

12.  Het reserveren van een baan kan alleen persoonlijk door minimaal één van de spelers zelf geschieden.

13.  Het is leden toegestaan tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding ten hoogste 3 maal per jaar één of meer, maar in geen geval meer dan drie niet-leden te introduceren. Introductie na 18.00 uur is alleen toegestaan bij gering aanbod van leden. Introducés voldoen de vergoeding per periode vooraf aan het barbeheer en hangen in met behulp van de betaalstrook. Introducés spelen met minimaal één lid van de LTC Nuth aan wie een knltb-pas is afgegeven. Geen introductie van en voor junioren na 18.00 uur.

14.  Men is verplicht te spelen in tenniskleding, al dan niet gebruikmakend van een trainingspak. De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen.

15.  Tijdens wedstrijden, toernooien of activiteiten hebben uitsluitend spelers die hieraan deelnemen toegang tot de baan. Voor zover zulks het verloop van de activiteit niet belemmert blijft één baan voor recreatief tennis ter beschikking.

16.  Spelers die een baan verlaten dienen deze geheel te vegen en zonodig te spuiten. Dit alles dient voortvarend te geschieden, teneinde de nieuwe spelers de maximale speeltijd te gunnen.

17.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur en/of de toezichthouder, zonder mogelijkheid van beroep.

18.  Het bestuur is bevoegd tegen eenieder die zich niet aan dit reglement houdt, zonder waarschuwing gepaste sanctiemaatregelen te treffen.

We hebben 16 gasten en geen leden online